Rekenkamercommissie de Buch

Voorraadagenda

Rekenkamercommissie de Buch

Voorraadagenda

Rekenkamercommissie de Buch

Voorraadagenda

Rekenkamercommissie de Buch

Voorraadagenda

Voorraadagenda

Deze voorraadagenda bevat een selectie van potentiële onderzoeksonderwerpen die door de Rekenkamercommissie na interne bespreking als zodanig zijn bestempeld. De achtergrond van de hier opgenomen onderwerpen is divers. De lijst komt deels tot stand met dank aan input vanuit de gemeenteraden van Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo. Daarnaast benutten de leden van de Rekenkamercommissie hun specifieke expertise om onderwerpen te agenderen. Ook inwoners, onderzoek door andere Rekenkamers of andere ontwikkelingen kunnen inspiratie bieden voor het opnemen van een onderwerp in deze voorraadagenda.

 • Privacy-/ informatieverwerking (verwerkingsregister, delen data, AVG)
 • Decentralisatie in het sociaal domein.
 • Interactie met de burger, doelmatigheid en effectiviteit van dienstverlening.
 • Sturingsinformatiewaarde P&C stukken begroting/ jaarrekening.
 • Kostentoerekening/kostendekkendheid afvalstoffen-, reinigingsheffing.
 • Permanente bewoning recreatiewoningen.
 • Parkeerbeleid, parkeerkosten.
 • Handhaving c.q. controle op omgevingsvergunningen.
 • Informatievoorziening gemeenteraden bij grote GR-en. Veiligheidsregio, RUD, GGD (en evt regionaal archief Alkmaar).
 • WABO / Omgevingswet (uitvoering c.q. voorbereiding).
 • Veilig Thuis (Heiloo)
 • Afvalstoffenheffing / Reinigingsheffing Uitgeest
 • Ombudsman/ klachtenbehandeling (Castricum of BUCH breed)
 • Doorwerkingsonderzoeken:
  • Grondbeleid in alle vier de gemeenten
  • Groenvoorziening en – onderhoud

 

28-11-2019

Bezoek de vier gemeenten websites

Skip to content